ΠΥΣΔΕ


Ενημέρωση αναπληρωτών Β΄φάσης-Γενικής Παιδείας

Παρακαλούνται μόνο οι αναπληρωτές Γενικής Παιδείας (όχι οι αναπληρωτές Ειδικής Αγωγής και οι αναπληρωτές Μουσικού) που προσλήφθηκαν στη Β΄φάση στην Α΄ ή Β΄ περιοχή Χίου να αποστείλουν στη ΔΔΕ Χίου (mail@dide.chi.sch.gr) συμπληρωμένο (σαρωμένο ή σε ευκρινή φωτογραφία) και με ιδιόχειρη υπογραφή το συνημμένο έντυπο δήλωσης προτίμησης σχολείων, μέχρι τη Δευτέρα 21-09-2020 και ώρα 12:00. 

Για την αποστολή των υπολοίπων δικαιολογητικών, θα ακολουθήσει νεώτερη ενημέρωση.

Σε περίπτωση που προσληφθείς/προσληφθείσα εκπαιδευτικός δεν επιθυμεί να αναλάβει, οφείλει να αποστείλει ηλεκτρονικά Υπεύθυνη Δήλωση προς τη ΔΔΕ Χίου, στην οποία θα αναφέρει ότι δεν επιθυμεί την πρόσληψή του ως αναπληρωτής.


Ανακλήσεις-τροποποιήσεις διαθέσεων, αποσπάσεις και συμπληρωματικές διαθέσεις μονίμων εκπαιδευτικών


Απόφαση οριστικών τοποθετήσεων/διαθέσεων αναπληρωτών Α΄ Χίου (ΠΔΕ)

Ανακοινώνονται οι τοποθετήσεις/ διαθέσεις των αναπληρωτών ΠΔΕ Α΄ Χίου και ορίζεται προθεσμία υποβολής ενστάσεων μέχρι και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 13:00 (οι ενστάσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως στο γραφείο της ΔΔΕ).

 


Πίνακας διαθέσεων, τοποθετήσεων, αποσπάσεων μονίμων εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά του ΠΥΣΔΕ Χίου

Ανακοινώνουμε συγκεντρωτικούς πίνακες με τους εκπαιδευτικούς που διατίθενται, τοποθετούνται, αποσπώνται σε λειτουργικά κενά του ΠΥΣΔΕ Χίου για το διδακτικό έτος 2020-2021. Η απόφαση θα αναρτηθεί και θα αποσταλεί στις σχολικές μονάδες τη Δευτέρα 7/9/2020. Ορίζεται προθεσμία ενστάσεων μέχρι την Τρίτη 8/9/2020 και ώρα 13:00. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μόνο αυτοπροσώπως στη ΔΔΕ.


Αποφάσεις οριστικής τοποθέτησης αναπληρωτών

Ανακοινώνονται οι αποφάσεις οριστικής τοποθέτησης όλων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ, πλην των αναπληρωτών ΠΔΕ Α΄Χίου. Το ΠΥΣΔΕ Χίου θα εξετάσει τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών ΠΔΕ Α΄Χίου μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κάλυψης των λειτουργικών κενών της Α΄Χίου από μονίμους εκπαιδευτικούς.


Ενημέρωση για αποφάσεις ΠΥΣΔΕ (Αρ. Πρ. 20/3-9-2020)

Σας ενημερώνουμε ότι η ιστοσελίδα ΔΙΑΥΓΕΙΑ βρίσκεται προσωρινά εκτός λειτουργίας, λόγω τεχνικών προβλημάτων (https://diavgeia.gov.gr/). Μόλις αποκατασταθεί το πρόβλημα, θα γίνουν οι αναρτήσεις των αποφάσεων τοποθετήσεων που εξετάστηκαν στη σημερινή συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ Χίου, οι οποίες θα αποσταλούν στη συνέχεια και στις σχολικές μονάδες. Προκειμένου, όμως, να ενημερωθούν άμεσα οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί για τις σχολικές μονάδες τοποθέτησης ή/και διάθεσής τους, επισυνάπτουμε συγκεντρωτικό πίνακα.

Όσον αφορά το ωράριο των αναπληρωτών, υπενθυμίζουμε ότι όλοι οι αναπληρωτές τοποθετούνται αρχικά με το πλήρες ωράριό τους και η τυχόν μείωση ωραρίου (ακόμα και αν έχει ήδη συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος) θα εξεταστεί σε μεταγενέστερο χρόνο.


Αποσπάσεις/διαθέσεις/τοποθετήσεις μονίμων εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά ΣΜΕΑΕ και Τ.Ε.

Ανακοινώνονται οι αποσπάσεις/διαθέσεις/τοποθετήσεις μονίμων εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ και Τ.Ε. Δίνεται προθεσμία υποβολής ενστάσεων έως και την Τετάρτη 2/9/2020 και ώρα 13:00.


Διευκρινίσεις για την προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Έγγραφο 110554/E2/26-8-2020 του Υπουργείου Παιδείας

Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί, κατά την προσωρινή τοποθέτησή τους στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρ. 2 του ανωτέρω σχετικού (108336/Ε2/21-8-2020, ΑΔΑ: 9ΡΦΥ46ΜΤΛΗ-ΞΑ9), συγκρίνονται με βάση τις μονάδες που προβλέπονται στο άρθρο 2 του π.δ. 144/1997.

Τι προβλέπεται στο άρθρο 2 του π.δ. 144/1997;

  1. Οι διοριζόμενοι τοποθετούνται προσωρινά σε σχολικές μονάδες της περιοχής διορισμού με απόφαση των προϊσταμένων των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου (άρθρο 46 παρ. 6 Ν. 2413/1996). Για το σκοπό αυτό οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων ανακοινώνουν τις κενές θέσεις των σχολείων και καλούν τους νεοδιορισθέντες να υποβάλουν δήλωση προτίμησης προσωρινής τοποθέτησης σε ένα ή περισσότερα σχολεία της περιοχής διορισμού.
  2. Σε περίπτωση που οι ίδιες θέσεις ζητούνται από περισσότερους υποψήφιους προτιμώνται κατά σειρά όσοι έχουν τις περισσότερες μονάδες τοποθέτησης από οικογενειακούς λόγους, συνυπηρέτηση και εντοπιότητα, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις που ισχύουν για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών.
  3. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί τοποθετούνται οριστικά σύμφωνα με την διαδικασία των μεταθέσεων μέσα στην ίδια περιοχή και τις διατάξεις του άρθρου 46 παράγραφο 6 του Ν.2413/1996.»

Eνημέρωση επί της διαδικασίας κάλυψης λειτουργικών κενών

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς ότι το ΠΥΣΔΕ Χίου στη σημερινή του συνεδρίαση (28-8-2020) εξέτασε τις προσωρινές τοποθετήσεις/διαθέσεις/αποσπάσεις μονίμων εκπαιδευτικών (και νεοδιοριζόμενων) σε ΣΜΕΑΕ και Τ.Ε. Η απόφαση θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα 31/08/2020. Δίνεται προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί των τοποθετήσεων σε ΣΜΕΑΕ και Τ.Ε. μέχρι την Τετάρτη 2/9/2020 και ώρα 10:00.

Την Πέμπτη 3/9/2020 το ΠΥΣΔΕ θα συνεδριάσει για την εξέταση των τοποθετήσεων/διαθέσεων/αποσπάσεων μονίμων εκπαιδευτικών στα τμήματα Γενικής παιδείας, καθώς και των οριστικών τοποθετήσεων των αναπληρωτών της Β΄Χίου.

Οι οριστικές τοποθετήσεις των υπολοίπων αναπληρωτών (Α΄Χίου) θα ακολουθήσουν σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί.

Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση ΠΥΣΔΕ θα παρουσιαστούν και θα αναλάβουν προσωρινά υπηρεσία ΄την 1η Σεπτεμβρίου 2020 στα σχολεία που ήταν τοποθετημένοι κατά το προηγούμενο σχολικό έτος έως ότου ανακοινωθεί η νέα προσωρινή τους τοποθέτηση.


Oδηγίες για αναπληρωτές

Ενημερώνουμε τους αναπληρωτές που προσελήφθησαν στην Α΄και Β΄ Χίου ότι τα δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίσουν, κατά περίπτωση, στα σχολεία προσωρινής τοποθέτησής τους, έχουν αποσταλεί στo προσωπικό τους e-mail, προς διευκόλυνσή τους. Παρακαλούνται να διαβάσουν πρώτα προσεκτικά τις οδηγίες και στη συνέχεια να συνεχίσουν με τη συμπλήρωση των εντύπων που τους αφορούν. Σε κάθε περίπτωση, οι Διευθυντές/-ντριες των σχολείων όπου θα τοποθετηθούν προσωρινά, θα είναι ενήμεροι για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί και θα τους καθοδηγήσουν.

Υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία για την ηλεκτρονική αποστολή του Εντύπου 16 (Δήλωση προτίμησης σχολείων) στην Υπηρεσία μας (mail@dide.chi.sch.gr) λήγει την Παρασκευή 28-8-2020. Κανένα άλλο έντυπο ή δικαιολογητικό δεν θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Δ.Ε.

Δεδομένου ότι κάποια από τα έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν ανακοινοποιήθηκαν στο ορθό από το ΥΠΑΙΘ, καλούνται όσοι εκπαιδευτικοί έχουν ήδη εκτυπώσει τα πρώτα έγγραφα να τα αντικαταστήσουν με τα ορθά, τα οποία έχουν αποσταλεί στο προσωπικό τους e-mail.

Πέραν των υπολοίπων δικαιολογητικών, η προσκόμιση στο σχολείο προσωρινής τοποθέτησης του περσινού ΑΔΚΥ, εφόσον υπάρχει, θα διευκόλυνε κατά πολύ το έργο της Υπηρεσίας μας.

Τέλος, εάν κάποιος αναπληρωτής δεν επιθυμεί να αναλάβει υπηρεσία, οφείλει να αποστείλει ηλεκτρονικά Υ.Δ. στην Υπηρεσία μας, στην οποία να δηλώνει ότι δεν αποδέχεται την πρόσληψή του.

Οι αναπληρωτές θα ενημερωθούν για το σχολείο προσωρινής τους τοποθέτησης το αργότερο μέχρι 31-08-2020, ώστε να παρουσιαστούν εκεί στις 1 ή 2 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ.

 

Σύνδεσμος για δικαιολογητικά Αναπληρωτών https://we.tl/t-91I1jxNfO2


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισμό μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου


Πρόσκληση για κάλυψη λειτουργικών κενών σχ. έτους 2020-2021

Στο πλαίσιο της διαδικασίας κάλυψης λειτουργικών κενών στις σχολικές μονάδες της Δ.Δ.Ε. Χίου για το σχ. έτος 2020-2021, καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων:

α) για τοποθέτηση (αφορά όσους βρίσκονται στη διάθεση ΠΥΣΔΕ)

β) για διάθεση σε σχ. μονάδα για συμπλήρωση ωραρίου (αφορά όσους έχουν οργανική θέση και είναι λειτουργικά υπεράριθμοι)

γ) για απόσπαση σε σχ. μονάδα εντός ΠΥΣΔΕ και εντός της ίδιας περιοχής

δ) για απόσπαση σε σχ. μονάδα  εντός ΠΥΣΔΕ από περιοχή σε περιοχή (από Α΄σε Β΄ Χίου ή από Β΄σε Α΄Χίου)

ε) για τοποθέτηση/διάθεση/ απόσπαση σε λειτουργικά κενά Τμημάτων Ένταξης

Δεδομένου ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα από το Υ.ΠΑΙ.Θ. οι αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ και, επομένως, δεν είναι δυνατόν να αποτυπωθούν με ακρίβεια τα λειτουργικά κενά, συνιστάται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να θεωρήσουν ότι σε όλες τις σχολικές μονάδες υπάρχουν λειτουργικά κενά ανά κλάδο και ειδικότητα και να δηλώσουν όλα τα σχολεία που επιθυμούν, κατά σειρά προτίμησης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από Τετάρτη 8-7-2020 έως και Παρασκευή 14-8-2020. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά  (σαρωμένες ή σε ευκρινή φωτογραφία, αλλά ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ με ιδιόχειρη υπογραφή) στη διεύθυνση mail@dide.chi.sch.gr , υπόψη Γραμματείας ΠΥΣΔΕ. Οι αριθμοί πρωτοκόλλου των αιτήσεων θα αποσταλούν στα σχολεία συγκεντρωτικά, μέσα στον Αύγουστο.

Επίσης, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση-δήλωση προτίμησης σχολείων για κάλυψη λειτουργικών κενών σχ. έτους 2020-21, να μεταφορτώνουν και τα αντίστοιχα -πρόσφατα- δικαιολογητικά που επικαλούνται στην αίτησή τους, όπως σημειώνεται άλλωστε και στη φόρμα της αίτησης. Τα δικαιολογητικά αυτά, κατά περίπτωση, είναι: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση φοίτησης τέκνου, βεβαίωση συνυπηρέτησης (δεν απαιτείται αν ο/η σύζυγος είναι εκπαιδευτικός στη Β΄θμια Εκπαίδευση), πιστοποιητικό εντοπιότητας, πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (για ειδικές κατηγορίες). Σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί έχουν πρόσφατα υποβάλει αντίστοιχο δικαιολογητικό στη ΔΔΕ Χίου, να μας ενημερώνουν σχετικά ώστε να το ανασύρουμε από τον Ατομικό τους Φάκελο.

Επισυνάπτονται τα έντυπα των σχετικών αιτήσεων.