Ενημέρωση


Πρόσκληση για κάλυψη λειτουργικών κενών σχ. έτους 2020-2021

Στο πλαίσιο της διαδικασίας κάλυψης λειτουργικών κενών στις σχολικές μονάδες της Δ.Δ.Ε. Χίου για το σχ. έτος 2020-2021, καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων:

α) για τοποθέτηση (αφορά όσους βρίσκονται στη διάθεση ΠΥΣΔΕ)

β) για διάθεση σε σχ. μονάδα για συμπλήρωση ωραρίου (αφορά όσους έχουν οργανική θέση και είναι λειτουργικά υπεράριθμοι)

γ) για απόσπαση σε σχ. μονάδα εντός ΠΥΣΔΕ και εντός της ίδιας περιοχής

δ) για απόσπαση σε σχ. μονάδα  εντός ΠΥΣΔΕ από περιοχή σε περιοχή (από Α΄σε Β΄ Χίου ή από Β΄σε Α΄Χίου)

ε) για τοποθέτηση/διάθεση/ απόσπαση σε λειτουργικά κενά Τμημάτων Ένταξης

Δεδομένου ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα από το Υ.ΠΑΙ.Θ. οι αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ και, επομένως, δεν είναι δυνατόν να αποτυπωθούν με ακρίβεια τα λειτουργικά κενά, συνιστάται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να θεωρήσουν ότι σε όλες τις σχολικές μονάδες υπάρχουν λειτουργικά κενά ανά κλάδο και ειδικότητα και να δηλώσουν όλα τα σχολεία που επιθυμούν, κατά σειρά προτίμησης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από Τετάρτη 8-7-2020 έως και Παρασκευή 14-8-2020. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά  (σαρωμένες ή σε ευκρινή φωτογραφία, αλλά ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ με ιδιόχειρη υπογραφή) στη διεύθυνση mail@dide.chi.sch.gr , υπόψη Γραμματείας ΠΥΣΔΕ. Οι αριθμοί πρωτοκόλλου των αιτήσεων θα αποσταλούν στα σχολεία συγκεντρωτικά, μέσα στον Αύγουστο.

Επίσης, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση-δήλωση προτίμησης σχολείων για κάλυψη λειτουργικών κενών σχ. έτους 2020-21, να μεταφορτώνουν και τα αντίστοιχα -πρόσφατα- δικαιολογητικά που επικαλούνται στην αίτησή τους, όπως σημειώνεται άλλωστε και στη φόρμα της αίτησης. Τα δικαιολογητικά αυτά, κατά περίπτωση, είναι: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση φοίτησης τέκνου, βεβαίωση συνυπηρέτησης (δεν απαιτείται αν ο/η σύζυγος είναι εκπαιδευτικός στη Β΄θμια Εκπαίδευση), πιστοποιητικό εντοπιότητας, πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (για ειδικές κατηγορίες). Σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί έχουν πρόσφατα υποβάλει αντίστοιχο δικαιολογητικό στη ΔΔΕ Χίου, να μας ενημερώνουν σχετικά ώστε να το ανασύρουμε από τον Ατομικό τους Φάκελο.

Επισυνάπτονται τα έντυπα των σχετικών αιτήσεων.


Εγκύκλιοι αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε φορείς του Υ.ΠΑΙ.Θ. για το σχ. έτος 2020-2021


Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκεκριμένων προσόντων και ειδικοτήτων για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στην Κεντρική Υπηρεσία των Γ.Α.Κ. και στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (Ε.Β.Ε.) για το σχολικό έτος 2020-2021


Πρόσκληση δήλωσης οριστικής τοποθέτησης νεοδιοριζόμενων μελών Ε.Β.Π. και Ε.Ε.Π.


Πίνακες τοποθετήσεων σε εναπομείναντα οργανικά κενά A΄-Β΄Χίου / Τελικός αναμορφωμένος πίνακας οργανικών κενών-πλεονασμάτων μετά το πέρας της διαδικασίας των τοποθετήσεων


Πίνακας εναπομεινάντων οργανικών κενών (Πρ. ΠΥΣΔΕ 11/5-6-2020)

Το ΠΥΣΔΕ Χίου, μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων επί των τοποθετήσεων σε οργανικά κενά, ανακοινώνει τον αναμορφωμένο Πίνακα κενών-πλεονασμάτων (Πρ. ΠΥΣΔΕ 11/5-6-2020). Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που δεν τοποθετήθηκαν να υποβάλουν, εφόσον επιθυμούν, αίτηση-δήλωση προτίμησης για τοποθέτηση σε εναπομείναν οργανικό κενό στον κλάδο/ειδικότητά τους. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 15 του Π.Δ. 50/1996, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 100/1997, οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, στην ειδικότητα των οποίων υπάρχει οργανικό κενό, τοποθετούνται προς το συμφέρον της Υπηρεσίας, στις υπόλοιπες κενές θέσεις, ασχέτως αν θα υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτίμησης. Δεν νοείται, δηλαδή, να υπάρχουν οργανικά κενά σε μία ειδικότητα και, παράλληλα, εκπαιδευτικοί της ίδιας ειδικότητας στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ.  Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων-δηλώσεων προτίμησης σχολείων ορίζεται μέχρι την Τρίτη 9/6/2020 και ώρα 10:00. Οι αιτήσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο mail@dide.chi.sch.gr


Προσωρινός πίνακας τοποθετήσεων εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις (Πρ.ΠΥΣΔΕ 10/2-6-2020)

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί των τοποθετήσεων μέχρι την Παρασκευή 5-6-2020 και ώρα 10:00.


Τελικός πίνακας τοποθετήσεων ονομαστικά χαρακτηρισμένων οργανικά υπεραρίθμων εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά

Ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας τοποθετήσεων σε οργανικά κενά των ονομαστικά χαρακτηρισμένων υπεραρίθμων εκπαιδευτικών (Πρ. ΠΥΣΔΕ 9/29-5-2020), μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων επί της διαδικασίας τοποθέτησής τους. Με τη ίδια Πράξη ΠΥΣΔΕ κρίθηκε η ένταξη εκπαιδευτικών στις ειδικές κατηγορίες. Έγιναν δεκτά και τα τέσσερα (4) αιτήματα που υπεβλήθησαν και αφορούν σε εκπαιδευτικούς της Α΄ Χίου, κλ. ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ86. Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί της ένταξης  στις ειδικές κατηγορίες ορίζεται μέχρι την Τρίτη 2/6/2020 και ώρα 12:00. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επικοινωνούν με τη Γραμματεία ΠΥΣΔΕ (22710-44816, κ. Γεμέλου Δέσποινα).