Τοποθετήσεις · Διαθέσεις


Υποβολή αιτήσεων για την κάλυψη λειτουργικών κενών σχολ. έτους 2016-17

Προσκαλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων και των ειδικοτήτων, στις οποίες υπάρχουν λειτουργικά κενά Γενικής Παιδείας και Τμημάτων Ένταξης, για το σχολικό έτος 2016-2017, όπως αυτά προσδιορίστηκαν με την αρ. 22/ 26-8-2016 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου, να υποβάλλουν σχετική αίτηση ή να τροποποιήσουν την ήδη υποβληθείσα αίτησή τους, στα Γραφεία της Δ.Δ.Ε. Χίου, μέχρι την Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 09:00.


Τελικός πίνακας εναπομεινάντων οργανικών κενών (πράξη ΠΥΣΔΕ 21/2-8-2016)

Ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας εναπομεινάντων οργανικών κενών που συντάχθηκε με την υπ? αριθ. 21/2-8-2016 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου. Ο πίνακας παραμένει ως είχε με την προηγούμενη πράξη του ΠΥΣΔΕ, δεδομένου ότι δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για κανένα από τα εναπομείναντα οργανικά κενά.

Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Χίου παραμένουν στα σχολεία προσωρινής τους τοποθέτησης (όπου διήνυσαν ή διανύουν τις θερινές τους υπηρεσίες) μέχρι να τοποθετηθούν σε νέα λειτουργικά κενά. Συνεπώς την 1η Σεπτεμβρίου 2016, αν δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμη σε λειτουργικά κενά, θα παρουσιαστούν στα σχολεία προσωρινής τους τοποθέτησης 2015-16.


Οριστικός πίνακας εναπομείναντων οργανικών κενών (πράξη ΠΥΣΔΕ 20/28-07-2016)

Ανακοινώνεται ο πίνακας εναπομεινάντων οργανικών κενών, που οριστικοποιήθηκε με την υπ? αριθμ. 20/28-7-2016 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου.
Ορίζεται προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τοποθέτηση στις εναπομείνασες κενές οργανικές θέσεις από Πέμπτη, 28/7/2016 μέχρι Δευτέρα, 1/8/2016 και ώρα 14:00΄. Εφιστούμε την προσοχή των εκπαιδευτικών στη σημείωση που έχει περιληφθεί στον πίνακα των εναπομεινάντων οργανικών κενών της Α΄ Χίου.


Τελικός πίνακας οριστικών τοποθετήσεων-βελτιώσεων 2016 (πράξη ΠΥΣΔΕ 20/28-07-2016)

Ανακοινώνεται ο πίνακας τοποθετήσεων ? βελτιώσεων 2016, που οριστικοποιήθηκε με την υπ? αριθμ. 20/28-7-2016 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου, μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.


Προσωρινός πίνακας οριστικών τοποθετήσεων-βελτιώσεων (πράξη ΠΥΣΔΕ 19/25-7-2016)

Με την υπ?αριθμ.19/25-7-2016 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου:
α) Συντάχτηκε προσωρινός πίνακας με τις προτεινόμενες τοποθετήσεις-βελτιώσεις σε σχολικές μονάδες της Α? και Β? Χίου.
β) Διαμορφώθηκε ο προσωρινός πίνακας εναπομεινάντων οργανικών κενών Α? και Β? Χίου.
γ) Ορίστηκε προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί των τοποθετήσεων σε κενές οργανικές θέσεις από Τρίτη 26-7-2016 μέχρι Πέμπτη 28-7-2016 και ώρα 12:00.


Ένταξη εκπαιδευτικών στις Ειδικές Κατηγορίες

Με την υπ? αριθμ. 18/20-7- 2016 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου κρίθηκε η ένταξη εκπαιδευτικών στις ειδικές κατηγορίες.

Έγιναν δεκτά τρία (3) αιτήματα, που αφορούν σε εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ03, ΠΕ11 και ΠΕ19. Απορρίφθηκε ένα (1) αίτημα, που αφορά σε εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ03. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ για περισσότερες πληροφορίες (τηλ. 22710 44843 και 22710 44816).

Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων ορίστηκε μέχρι τη Δευτέρα 25/07/2016 και ώρα 9:00? π.μ..


Οριστικοποιημένος πίνακας οργανικών κενών – πλεονασμάτων μετά τις τοποθετήσεις των υπεράριθμων (πράξη ΠΥΣΔΕ 17/14-7-2016)

Ανακοινώνεται ο πίνακας οργανικών κενών – πλεονασμάτων, που οριστικοποιήθηκε με την υπ? αριθμ. 17/14-7-2016 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου, μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων επί των τοποθετήσεων των ονομαστικά χαρακτηρισμένων υπεραρίθμων.

 • Με την ίδια πράξη ορίζονται οι κάτωθι προθεσμίες:
  Υποβολή αιτήσεων για ένταξη στις ειδικές κατηγορίες, από 14/7 ? και 19/7/2016 και ώρα 14:00.
 • Υποβολή δηλώσεων προτίμησης για τοποθέτηση σε οργανικές θέσεις όσων:
  α) έχουν αιτηθεί ένταξη στις ειδικές κατηγορίες,
  β) έχουν ζητήσει βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση,
  γ) μετατέθηκαν σε περιοχές μετάθεσης αρμοδιότητας της ΔΔΕ Χίου κατά το 2016 και
  δ) παρέμειναν υπεράριθμοι μετά το πέρας της διαδικασίας και ζητούν βελτίωση θέσης από 14/7 ? και 19/7/2016 και ώρα 14:00.

Αναμορφωμένος πίνακας οργανικών κενών – πλεονασμάτων μετά την τοποθέτηση των υπεράριθμων

Ανακοινώνεται ο αναμορφωμένος πίνακας με τα οργανικά κενά ? πλεονάσματα, που καταρτίσθηκε με την υπ? αριθμ. 16/13-7-2016 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου, μετά την τοποθέτηση των ονομαστικά χαρακτηρισμένων υπεραρίθμων.


Τοποθετήσεις χαρακτηρισμένων υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Ανακοινώνεται πίνακας με τις τοποθετήσεις των ονομαστικά χαρακτηρισμένων υπεραρίθμων εκπαιδευτικών, που καταρτίσθηκε με την υπ? αριθμ. 16/13-7-2016 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου.

Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί των τοποθετήσεων των υπεραρίθμων εκπαιδευτικών ορίζεται μέχρι την Πέμπτη, 14-7-2016 και ώρα 10:00΄ π.μ..


Πίνακας ονομαστικά χαρακτηρισμένων υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Ανακοινώνεται ο πίνακας των ονομαστικά χαρακτηρισμένων υπεραρίθμων εκπαιδευτικών, που καταρτίσθηκε με την υπ? αριθμ. 15/8-7- 2016 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου.

Οι εκπαιδευτικοί, που χαρακτηρίσθηκαν ονομαστικά υπεράριθμοι, καλούνται να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης σε οργανικό κενό μέχρι την Τετάρτη, 13-7- 2016 και ώρα 10:00 π.μ..


Αναμορφωμένος πίνακας οργανικών κενών – πλεονασμάτων σχολικού έτους 2016-2017

Ανακοινώνεται ο πίνακας οργανικών κενών – πλεονασμάτων σχολικού έτους 2016-2017, όπως διαμορφώθηκε με την υπ αριθμ. 14/06-07-2016 πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου, μετά την εξέταση των ενστάσεων.


Πίνακας οργανικών κενών και πλεονασμάτων (πράξη ΠΥΣΔΕ 13/04-07-2016)

Αναρτάται ο πίνακας οργανικών κενών και πλεονασμάτων που καταρτίστηκε με την υπ’ αριθμ. 13/04-07-2016 πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου.
Επισημαίνεται ότι η προθεσμία για ενστάσεις επί του πίνακα ορίζεται μέχρι και την Τετάρτη 6/7/2016 και ώρα 13:00.


Προγραμματισμός εργασιών ΠΥΣΔΕ

Με την υπ’ αριθμ. 13/04-07-2016 πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου καθορίστηκε ο προγραμματισμός των εργασιών του ΠΥΣΔΕ Χίου για την κάλυψη των οργανικών κενών σχολικού έτους 2016-2017.
Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις απόσπασης (εντός ΠΥΣΔΕ, σε ΣΜΕΑΕ, Τ.Ε. ) και οι αιτήσεις για λειτουργικά κενά θα υποβάλλονται στη Δ.Δ.Ε. Χίου από Τρίτη, 5-7-2016 μέχρι και Παρασκευή, 29-7-2016 και ώρα 12:00.
Επισυνάπτονται υποδείγματα αιτήσεων για κάθε φάση της ανωτέρω διαδικασίας.


Ανακοίνωση ανάληψης υπηρεσίας αποσπασμένων εκπαιδευτικών

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών

ΣΧΕΤ:    Το με αρ. πρωτ. 99555/16-6-2016 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ

Βάσει του ανωτέρω σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών που είτε είναι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, είτε βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού, η ανάληψη υπηρεσίας τους με τη λήξη του διδακτικού έτους 2015-2016 στο σχολείο που είναι τοποθετημένοι (οργανικά ή προσωρινά), γίνεται δεκτή με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης. Η υπεύθυνη δήλωση θα αποσταλεί μέσω τηλεομοιοτυπίας στις 30-6-2016 στο σχολείο τους. Η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση  πρέπει να αποσταλεί στο σχολείο και ταχυδρομικά.