Πίνακας εναπομεινάντων οργανικών κενών (Πράξη ΠΥΣΔΕ 15/29-5-2017)


Ανακοινώνεται ο πίνακας εναπομεινάντων οργανικών κενών, που καταρτίσθηκε με την υπ? αριθμ. 15/29-5-2017 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου.
Ορίζεται προθεσμία υποβολής αιτήσεων προτίμησης για οριστική τοποθέτηση στα εναπομείναντα οργανικά κενά μέχρι Τρίτη, 30/5/2017 και ώρα 12:00΄. Εφιστούμε την προσοχή των εκπαιδευτικών στη σημείωση που έχει περιληφθεί στον πίνακα των εναπομεινάντων οργανικών κενών της  Α΄ Χίου.