Οριστικοποιημένος πίνακας οργανικών κενών – πλεονασμάτων μετά τη διαδικασία τοποθέτησης των υπεραρίθμων – Ένταξη εκπαιδευτικών στις ειδικές κατηγορίες (Πράξη ΠΥΣΔΕ 14/21-5-2018)


Ανακοινώνεται ο πίνακας οργανικών κενών – πλεονασμάτων, που οριστικοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 14/21-5-2018 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου, μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων επί της διαδικασίας τοποθέτησης των ονομαστικά χαρακτηρισμένων υπεραρίθμων.

Με την ίδια Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου εντάσσονται στις ειδικές κατηγορίες ένας (1) εκπαιδευτικός της Α΄ Χίου και ένας (1) εκπαιδευτικός της Β΄ Χίου. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ για περισσότερες πληροφορίες (τηλ. 22710 44843 και 22710 44816). Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων ορίζεται μέχρι την Τρίτη 22/05/2018 και ώρα 12:00΄.