Προσωρινός Πίνακας Τοποθετήσεων σε οργανικά κενά Τ.Ε. και Σ.Μ.Ε.Α.Ε.


Προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί των τοποθετήσεων σε οργανικά κενά Τ.Ε. και Σ.Μ.Ε.Α.Ε. μέχρι την Τετάρτη 27/5/2020 και ώρα 10:00.