Έκδοση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης της 1ΓΕ/2019 Προκήρυξης ΑΣΕΠ


Ανακοινώθηκαν από το ΑΣΕΠ οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων της 1ΓΕ/2019 Προκήρυξης. Ενστάσεις επί των προσωρινών πινάκων υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και μόνο μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ μέχρι και την Πέμπτη 9 Ιουλίου και ώρα 14:00. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.029502&_afrLoop=27190843709483973&_adf.ctrl-state=s9kol5xle_174#!%40%40%3Fvar%3Ducmserver%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.029502%26_afrLoop%3D27190843709483973%26_adf.ctrl-state%3Ds9kol5xle_178