Έντυπο δήλωσης στοιχείων μονίμων εκπαιδευτικών ΔΔΕ Χίου


Έντυπο δήλωσης στοιχείων μονίμων εκπαιδευτικών ΔΔΕ Χίου για την απογραφή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου και διευκρινίσεις για τη συμπλήρωσή του.