Οριστικοποιημένος πίνακας οργανικών κενών – πλεονασμάτων(Πράξη ΠΥΣΔΕ 13/24-5-2017)

Ανακοινώνεται ο πίνακας οργανικών κενών ? πλεονασμάτων, που οριστικοποιήθηκε με την υπ? αριθμ. 13/24-5-2017 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου, μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων επί των τοποθετήσεων των ονομαστικά χαρακτηρισμένων υπεραρίθμων εκπαιδευτικών.


Αναμορφωμένος πίνακας οργανικών κενών και πλεονασμάτων μετά την τοποθέτηση των υπεραρίθμων (Πράξη ΠΥΣΔΕ 12/23-5-2017)

Αναρτάται ο αναμορφωμένος πίνακας οργανικών κενών και πλεονασμάτων, που καταρτίσθηκε με την υπ? αριθ. 12/23-5-2017 Πράξη  του ΠΥΣΔΕ Ν. Χίου, μετά την τοποθέτηση των υπεραρίθμων εκπαιδευτικών.

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί των τοποθετήσεων των υπεραρίθμων εκπαιδευτικών ορίζεται  μέχρι την Τετάρτη  24/5/2017 και ώρα 12.00΄.


Χαρακτηρισμός ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών (ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 11/22-5-2017)

Ανακοινώνεται ο πίνακας των ονομαστικά χαρακτηρισμένων υπεράριθμων εκπαιδευτικών ανά σχολική μονάδα, που καταρτίσθηκε με την υπ? αριθ. 11/22-5-2017 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου. Οι παραπάνω υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί καλούνται μέχρι και την Τρίτη, 23/5/2017, και ώρα 12:00, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης-τοποθέτησης στα σχολεία, στα οποία υπάρχει οργανικό κενό.


Αναμορφωμένος πίνακας οργανικών κενών και πλεονασμάτων μετά την εξέταση των ενστάσεων (Πράξη ΠΥΣΔΕ 10/19-5-2017)

Αναρτάται ο αναμορφωμένος πίνακας οργανικών κενών και πλεονασμάτων, που καταρτίσθηκε με την υπ? αριθ. 10/19-5-2017 Πράξη  του ΠΥΣΔΕ Ν. Χίου, μετά την εξέταση των ενστάσεων.

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής δηλώσεων των εκπαιδευτικών για αν επιθυμούν ή δεν επιθυμούν να κριθούν  υπεράριθμοι  στη σχολική μονάδα, όπου ανήκουν οργανικά, ορίζεται  μέχρι και τη Δευτέρα 22/5/2017 και ώρα 12.00


Προγραμματισμός εργασιών ΠΥΣΔΕ Ν. Χίου για τις τοποθετήσεις σε οργανικά κενά

Με την υπ? αριθ. 9/18-5- 2017 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Ν. Χίου καθορίστηκε ο προγραμματισμός  των εργασιών για την κάλυψη των οργανικών κενών σχολικού έτους 2017-2018.  Επισυνάπτονται υποδείγματα αιτήσεων.


Πίνακας οργανικών κενών και πλεονασμάτων (Πράξη ΠΥΣΔΕ 9/18-5- 2017)

Αναρτάται ο πίνακας οργανικών κενών και πλεονασμάτων που καταρτίσθηκε με την υπ? αριθ. 9/18-5- 2017 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Ν. Χίου.

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία για ενστάσεις επί του πίνακα ορίζεται μέχρι και την Παρασκευή 19/5/2017 και ώρα 13.00.


Έντυπο αμοιβαίων μεταθέσεων 2017

Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων μεταθέσεων ισχύουν τα αναγραφόμενα στην υπ? αριθμ. 26586/Ε2/16-02-2017 εγκύκλιο μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. κεφάλαιο Β , μέρος τρίτο. Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα πρέπει αποσταλούν από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση protocol@minedu.gov.gr με θέμα: «ΑΙΤΗΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Δ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2017».


Τελικοί πίνακες μόριων μεταθέσεων 2016-2017