Αναμορφωμένος πίνακας οργανικών κενών και πλεονασμάτων μετά την τοποθέτηση των υπεραρίθμων (Πράξη ΠΥΣΔΕ 12/23-5-2017)

Αναρτάται ο αναμορφωμένος πίνακας οργανικών κενών και πλεονασμάτων, που καταρτίσθηκε με την υπ? αριθ. 12/23-5-2017 Πράξη  του ΠΥΣΔΕ Ν. Χίου, μετά την τοποθέτηση των υπεραρίθμων εκπαιδευτικών.

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί των τοποθετήσεων των υπεραρίθμων εκπαιδευτικών ορίζεται  μέχρι την Τετάρτη  24/5/2017 και ώρα 12.00΄.


Χαρακτηρισμός ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών (ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 11/22-5-2017)

Ανακοινώνεται ο πίνακας των ονομαστικά χαρακτηρισμένων υπεράριθμων εκπαιδευτικών ανά σχολική μονάδα, που καταρτίσθηκε με την υπ? αριθ. 11/22-5-2017 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου. Οι παραπάνω υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί καλούνται μέχρι και την Τρίτη, 23/5/2017, και ώρα 12:00, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης-τοποθέτησης στα σχολεία, στα οποία υπάρχει οργανικό κενό.


Αναμορφωμένος πίνακας οργανικών κενών και πλεονασμάτων μετά την εξέταση των ενστάσεων (Πράξη ΠΥΣΔΕ 10/19-5-2017)

Αναρτάται ο αναμορφωμένος πίνακας οργανικών κενών και πλεονασμάτων, που καταρτίσθηκε με την υπ? αριθ. 10/19-5-2017 Πράξη  του ΠΥΣΔΕ Ν. Χίου, μετά την εξέταση των ενστάσεων.

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής δηλώσεων των εκπαιδευτικών για αν επιθυμούν ή δεν επιθυμούν να κριθούν  υπεράριθμοι  στη σχολική μονάδα, όπου ανήκουν οργανικά, ορίζεται  μέχρι και τη Δευτέρα 22/5/2017 και ώρα 12.00


Προγραμματισμός εργασιών ΠΥΣΔΕ Ν. Χίου για τις τοποθετήσεις σε οργανικά κενά

Με την υπ? αριθ. 9/18-5- 2017 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Ν. Χίου καθορίστηκε ο προγραμματισμός  των εργασιών για την κάλυψη των οργανικών κενών σχολικού έτους 2017-2018.  Επισυνάπτονται υποδείγματα αιτήσεων.


Πίνακας οργανικών κενών και πλεονασμάτων (Πράξη ΠΥΣΔΕ 9/18-5- 2017)

Αναρτάται ο πίνακας οργανικών κενών και πλεονασμάτων που καταρτίσθηκε με την υπ? αριθ. 9/18-5- 2017 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Ν. Χίου.

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία για ενστάσεις επί του πίνακα ορίζεται μέχρι και την Παρασκευή 19/5/2017 και ώρα 13.00.


Έντυπο αμοιβαίων μεταθέσεων 2017

Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων μεταθέσεων ισχύουν τα αναγραφόμενα στην υπ? αριθμ. 26586/Ε2/16-02-2017 εγκύκλιο μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. κεφάλαιο Β , μέρος τρίτο. Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα πρέπει αποσταλούν από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση protocol@minedu.gov.gr με θέμα: «ΑΙΤΗΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Δ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2017».


Τελικοί πίνακες μόριων μεταθέσεων 2016-2017


Μόρια μεταθέσεων ΔΔΕ ΧΙΟΥ 2016 – 2017 – Ανακοινοποίηση στο ορθό