Επαναπροκήρυξη- πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων Διευθυντριών/-ντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Χίου

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως Διευθυντριών/-ντών Σχολικών Μονάδων μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά στα Γραφεία της Δ.Δ.Ε, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο mail@dide.chi.sch.gr είτε αυτοπροσώπως. από τη Δευτέρα, 7-8-2023 έως και την Παρασκευή, 18-8-2023 και ώρα 23:59 .
Επισημαίνεται ότι μετά την οριστική υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας δεν είναι δυνατή η τροποποίησή της και ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.
Οι αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά διατηρούνται, σε ψηφιακή μορφή, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Χίου, καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας των Διευθυντριών/-ντών των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου.

Κοινοποίηση: