Χωρίς εικόνα

Δικαιολογητικά για Αναγνώριση

07/12/2021 dde 0

Εδώ θα βρείτε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά – έγγραφα που είναι απαραίτητα για την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης. Αίτηση Αναγνώρισης Ιδιωτικού Χρόνου Ασφάλισης (59 kB)Αίτηση Αναγνώρισης […]

Χωρίς εικόνα

Δικαιολογητικά για Συνταξιοδότηση

07/12/2021 dde 0

Βρείτε εδώ όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά – έγγραφα για συνταξιοδοτήσεις. 1. Δικαιολογητικά Συνταξιοδότησης (42 kB)2. Αίτηση για Απονομή_Πρότυπο (112 kB)3. Υπεύθυνη Δήλωση (129 kB)Διευκρινίσεις-για-την-υποβολή-αιτήσεων-παραίτησης (19 […]

Χωρίς εικόνα

Με αίτηση παραίτησης

07/12/2021 dde 0

Με τις διατάξεις του άρθρου 46, παρ. 1 του ν. 4777/2021 (ΦΕΚ 25 τ.Α΄/17-02-2021) τροποποιήθηκε ως προς τις προθεσμίες η παρ. 2 του άρθρου 4 […]

Χωρίς εικόνα

Παραίτηση μέσω ΚΥΣΔΕ

07/12/2021 dde 0

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.3687/2008 (Φ.Ε.Κ.159 τ.Α΄/1-8-2008) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ.20του άρθρου 36 του Ν.4186/2013 […]

Χωρίς εικόνα

Απόλυση Λόγω μη Ιάσιμης Νόσου

07/12/2021 dde 0

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 153 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007-Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α΄/9-2-2007), ο υπάλληλος απολύεται ύστερα από απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, αν διαπιστωθεί […]

Χωρίς εικόνα

Αυτοδίκαια Λόγω Ορίου Ηλικίας

07/12/2021 dde 0

Οι αυτοδίκαιες απολύσεις λόγω ορίου ηλικίας των εκπαιδευτικών, θα εξακολουθούν να πραγματοποιούνται με τη λήξη του διδακτικού έτους (30/06) από τη συμπλήρωση του εξηκοστού έβδομου […]