Τμήμα Δ Νέων Τεχνολογιών

Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Δ΄ & Νέων Τεχνολογιών: Αρακάς Σπυρίδων

Υπεύθυνος: Παπαμιχαλάκης Γιώργος

Τηλέφωνο: 22710 21447

Email: plinet@dide.chi.sch.gr

Κοινοποίηση: