Αναγνώριση Συνάφειας

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο εκπαιδευτικός που είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, έχει δικαίωμα να υποβάλει στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. αίτησή του, για να αναγνωρίσει τη συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με το αντικείμενο απασχόλησής του. Η αναγνώριση αυτή λαμβάνεται υπόψη για την υπηρεσιακή εξέλιξη του εκπαιδευτικού.

Για την αναγνώριση της συνάφειας του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών απαιτείται:

  1. Αίτηση του εκπαιδευτικού, η οποία απευθύνεται προς το ΠΥΣΔΕ Χίου και αποστέλλεται στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Δ.Ε. Χίου για την πρωτοκόλλησή της.
  2. Αντίγραφο του τίτλου σπουδών και αναλυτική βαθμολογία ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών, στο οποίο αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου, η ημερομηνία κτήσης του, καθώς και η αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων και το οποίο είναι υπογεγραμμένο από τον καθηγητή του προγράμματος των μεταπτυχιακών σπουδών. Όταν ο εκπαιδευτικός λάβει τον τίτλο σπουδών, είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει αντίγραφό του στο γραφείο ΠΥΣΔΕ της ΔΔΕ Χίου, ώστε να ενημερωθεί το προσωπικό του μητρώο.

Στην περίπτωση κατόχων τίτλων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, ο εκπαιδευτικός οφείλει να επισυνάψει στην αίτησή του, εκτός από το αντίγραφο του τίτλου σπουδών και την αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων, φωτοτυπία της επίσημης μετάφρασής τους και αντίγραφο της Πράξης Αναγνώρισης Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Σ.Α.Ε.Π.

Για την έκβαση της αίτησης, ο εκπαιδευτικός ενημερώνεται μέσω του σχολείου του.

Διευκρίνιση:

Στην περίπτωση που ο εκπαιδευτικός είναι κάτοχος ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) Τμημάτων Α.Ε.Ι. διάρκειας κατ? ελάχιστον δέκα (10) ακαδημαϊκών εξαμήνων, δύναται να καταθέσει αίτηση για αναγνώριση συνάφειας με το αντικείμενο απασχόλησής του. Επιπλέον, καταθέτει αντίγραφο του ΦΕΚ της σχετικής διαπιστωτικής απόφασης του ΥΠΑΙΘ  για την υπαγωγή του οικείου Τμήματος Α.Ε.Ι  στις διατάξεις του  άρθρου 46, παρ.2 του ν. 4485/2017 (114  Α΄). Η αναγνώριση της συνάφειας του τίτλου με το αντικείμενο του εκπαιδευτικού αφορά μόνο στην βαθμολογική εξέλιξή του και δεν επιφέρει μισθολογικές μεταβολές.

Κοινοποίηση: