Χωρίς εικόνα

Παραίτηση μέσω ΚΥΣΔΕ

07/12/2021 dde 0

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.3687/2008 (Φ.Ε.Κ.159 τ.Α΄/1-8-2008) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ.20του άρθρου 36 του Ν.4186/2013 […]