Επαναπροκήρυξη- πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων Διευθυντριών/-ντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Χίου

07/08/2023 dde 0

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως Διευθυντριών/-ντών Σχολικών Μονάδων μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά στα Γραφεία της Δ.Δ.Ε, είτε μέσω […]

Έντυπα έγκρισης αδειών

21/12/2021 dde 0

Σε αυτή την ενότητα οι διευθυντές των σχολείων μπορούν να αναζητήσουν και να κατεβάσουν πρότυπα έγγραφα έγκρισης αδειών για εκπαιδευτικούς της αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με […]

Αιτήσεις εκπαιδευτικών

21/12/2021 dde 0

Σε αυτή την ενότητα, οι εκπαιδευτικοί της ΔΔΕ Χίου μπορούν να συμπληρώνουν τις αιτήσεις τους σε μορφή .doc και να τις καταθέτουν στους διευθυντές των […]