Τμήμα Γ’ Προσωπικού

Προϊσταμένη: Τελλή Αγγελική (ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού)

Μαυρουλέα Ελένη (ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού)

Καράπουρνος Παντελής (ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού)

Τηλέφωνο : 2271044131

e-mail : mail@dide.chi.sch.gr

Κοινοποίηση: