ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 91225/Ε2/17-08-2023 ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ

Σε συνέχεια του υπ΄ αρ. 91225/Ε2/17-08-2023 (ΑΔΑ: 6ΧΣΔ46ΝΚΠΔ-ΦΤ6) εγγράφου με θέμα «Ενημέρωση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και σε δομές της Ειδικής Αγωγής για το διδακτικό έτος 2023-2024» σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

α. Για τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΤΕ16, που διορίστηκαν με την υπ’ αριθ. 90786/Ε1/14.08.2023 Απόφαση (2084Γ΄), ισχύουν τα αναφερόμενα για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ79.01 (πρώην 16.02)  που διορίστηκαν με την υπ΄αριθ. 88698/Ε1/04.08.2023 Απόφαση (2066Γ΄).

β. Σχετικά με τις υποβληθείσες αιτήσεις, παρακαλούμε όπως αναγράψετε στο πεδίο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» την κατηγορία στην οποία ανήκει η αίτηση του εκπ/κού, ως εξής: ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΣ  ή ΣΥΖΥΓΟΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥ (ΑΜ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥ: ………….) ή ΕΚΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ.

Σημειώνεται ότι για τις αιτήσεις των συζύγων νεοδιόριστων εκπαιδευτικών θα πρέπει να ελεγχθούν τα κωλύματα της υπ΄αριθ. 34740/Ε2/27-3-2023 (ΑΔΑ: ΨΙΗΧ46ΜΤΛΗ-Ο6Τ) Εγκυκλίου Αποσπάσεων και σε περίπτωση κωλύματος να αναγράφεται στο ανωτέρω πεδίο.

Κοινοποίηση: