Πίνακες δεκτών/μη δεκτών υποψηφίων για πλήρωση κενών θέσεων διευθυντών σχολικών μονάδων

Ημερομηνία προθεσμίας ενστάσεων επί του πίνακα δεκτών / μη δεκτών υποψηφίων έως το Σάββατο 26/8/2023 και ώρα 23.59

Κοινοποίηση: