Προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία

Προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, κλάδων ΠΕ03 Μαθηματικών, ΠΕ04.04 Βιολόγων, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής και Βιβλιοθηκονόμων (προθεσμία ενστάσεων από Δευτέρα 03-10-2016 έως και Τετάρτη 05-10-2016)


(Νέοι) Προσωρινoί πίνακες μοριοδότησης υποψήφιων προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και αναπληρωτών ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

Ανάρτηση εκ νέου Προσωρινών Πινάκων μοριοδότησης υποψήφιων προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και αναπληρωτών ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) λόγω ότι με την αριθμ. πρωτ. 6786/01-09-2016 απόφαση του ΙΕΠ, με θέμα: «Διαβίβαση πίνακα επί το ορθό» τροποποιήθηκε η προηγούμενη απόφαση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) (αριθμ. πρωτ. 6622/25-08-2016 με θέμα: «Διαβίβαση πίνακα») για τη χορήγηση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων ειδίκευσης στο Ειδικό Εκπ/κό Προσωπικό (ΕΕΠ)».


Υποβολή αιτήσεων για την κάλυψη λειτουργικών κενών σχολ. έτους 2016-17

Προσκαλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων και των ειδικοτήτων, στις οποίες υπάρχουν λειτουργικά κενά Γενικής Παιδείας και Τμημάτων Ένταξης, για το σχολικό έτος 2016-2017, όπως αυτά προσδιορίστηκαν με την αρ. 22/ 26-8-2016 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου, να υποβάλλουν σχετική αίτηση ή να τροποποιήσουν την ήδη υποβληθείσα αίτησή τους, στα Γραφεία της Δ.Δ.Ε. Χίου, μέχρι την Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 09:00.


Προσωρινοί Πίνακες μοριοδότησης υποψήφιων Β. Αιγαίου των κλάδων ΕΕΠ και ΕΒΠ

Καταρτίστηκαν από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου, βάσει της οικείας πρόσκλησης (Φ.Ε.Κ. 2217/ τ.Β΄ /2016), οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού των κλάδων/ ειδικοτήτων ΠΕ21-26, ΠΕ23 ΚΥΡΙΟΣ Α΄, ΠΕ23 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ Β΄ , ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 και ΔΕ1 καθώς και ο Πίνακας «Απορριπτέων» με τους υποψηφίους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης και τη σχετική αιτιολόγηση, για πρόσληψη κατά το σχολικό έτος 2016-2017.


Πίνακας αμοιβαίων μεταθέσεων εκπαιδευτικών 2016 (πράξη ΠΥΣΔΕ 21/2-8-2016)

Ανακοινώνεται ο πίνακας αμοιβαίων μεταθέσεων εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες της Α΄ Χίου, που προτάθηκαν με την υπ’ αριθ. 21/2-8-2016 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου.


Τελικός πίνακας εναπομεινάντων οργανικών κενών (πράξη ΠΥΣΔΕ 21/2-8-2016)

Ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας εναπομεινάντων οργανικών κενών που συντάχθηκε με την υπ’ αριθ. 21/2-8-2016 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου. Ο πίνακας παραμένει ως είχε με την προηγούμενη πράξη του ΠΥΣΔΕ, δεδομένου ότι δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για κανένα από τα εναπομείναντα οργανικά κενά.

Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Χίου παραμένουν στα σχολεία προσωρινής τους τοποθέτησης (όπου διήνυσαν ή διανύουν τις θερινές τους υπηρεσίες) μέχρι να τοποθετηθούν σε νέα λειτουργικά κενά. Συνεπώς την 1η Σεπτεμβρίου 2016, αν δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμη σε λειτουργικά κενά, θα παρουσιαστούν στα σχολεία προσωρινής τους τοποθέτησης 2015-16.


Υποβολή ενστάσεων, επανεξετάσεων και ανακλήσεων αποσπάσεων σε φορείς

Σύμφωνα με ανακοίνωση στο Πληροφοριακό Σύστημα ΟΠΣΥΔ, η on-line υποβολή ενστάσεων, επανεξετάσεων και ανακλήσεων αποσπάσεων σε φορείς θα είναι διαθέσιμη από Τρίτη 2-8-2016 το απόγευμα.


Οριστικός πίνακας εναπομείναντων οργανικών κενών (πράξη ΠΥΣΔΕ 20/28-07-2016)

Ανακοινώνεται ο πίνακας εναπομεινάντων οργανικών κενών, που οριστικοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 20/28-7-2016 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου.
Ορίζεται προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τοποθέτηση στις εναπομείνασες κενές οργανικές θέσεις από Πέμπτη, 28/7/2016 μέχρι Δευτέρα, 1/8/2016 και ώρα 14:00΄. Εφιστούμε την προσοχή των εκπαιδευτικών στη σημείωση που έχει περιληφθεί στον πίνακα των εναπομεινάντων οργανικών κενών της Α΄ Χίου.


Τελικός πίνακας οριστικών τοποθετήσεων-βελτιώσεων 2016 (πράξη ΠΥΣΔΕ 20/28-07-2016)

Ανακοινώνεται ο πίνακας τοποθετήσεων – βελτιώσεων 2016, που οριστικοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 20/28-7-2016 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου, μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.