Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.251/51582/Α5/9-5-2022 Υ.Α. ορισμού εδρών και εποπτών των επιτροπών Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας υποψηφίων για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) έτους 2022

Κοινοποίηση: