Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή (Ν.4957/2022 Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις)

Κοινοποίηση: