Απόφαση Τοποθέτησης Αποσπασμένων Μελών Ε.Β.Π. σε λειτουργικά κενά των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου

Κοινοποίηση: