Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου

Κοινοποίηση: