Πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών/-ριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακού Κέντρου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Χίου

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας με τα συνημμένα δικαιολογητικά για την επιλογή τους ως Υποδιευθυντές/- ντριες Σχολικών Μονάδων και του 1ου Ε.Κ. και Υπεύθυνοι/-ες Τομέων του 1ου Ε.Κ. της Δ.Δ.Ε. Χίου στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Χίου, όπου ανήκουν οργανικά, από τη Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023 μέχρι και την Παρασκευή, 06 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 15:00 είτε αυτοπροσώπως είτε ηλεκτρονικά (mail@dide.chi.sch.gr).

Επισημαίνεται ότι μετά την οριστική υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας δεν είναι δυνατή η τροποποίησή της.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου (τηλ. 22710-44732, 22710-44231, 22710-44230).

Κοινοποίηση: