Παραίτηση μέσω ΚΥΣΔΕ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.3687/2008 (Φ.Ε.Κ.159 τ.Α΄/1-8-2008) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ.20του άρθρου 36 του Ν.4186/2013 (Φ.Ε.Κ.193 τ.Α΄/17-9-2013) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 33 του Ν.4386/2016 (Φ.Ε.Κ.83τ.Α΄/11-05-2016), οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υποβάλλονται εκτός του πρώτου δεκαημέρου του Απριλίου, δηλαδή μετά την 10η Απριλίου και κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους γίνονται αποδεκτές με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «ύστερα από γνώμη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων (Κ.Υ.Σ.Π.Ε./Κ.Υ.Σ.Δ.Ε) για εξαιρετικούς λόγους, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες, οι οποίες αποδεικνύονται από πιστοποιητικά Υγειονομικής Επιτροπής ή Δημόσιου Νοσοκομείου, ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους».

Σας παραθέτουμε οδηγίες για τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν τις αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.

Κοινοποίηση: