Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Β΄ κύκλου 2021 ? Υποβολή αιτήσεων & Οδηγίες σχετικά με μετάταξη/απόσπαση εκπαιδευτικών μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016)

Κοινοποίηση: