Αυτοδίκαια Λόγω Ορίου Ηλικίας

Οι αυτοδίκαιες απολύσεις λόγω ορίου ηλικίας των εκπαιδευτικών, θα εξακολουθούν να πραγματοποιούνται με τη λήξη του διδακτικού έτους (30/06) από τη συμπλήρωση του εξηκοστού έβδομου (67ου) έτους της ηλικίας τους, σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.26/1118/14154/21-6-2016 έγγραφη απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη σχετική εγκύκλιο…

Κοινοποίηση: