Άδεια άσκησης ιδιωτικού αμειβόμενου έργου

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ

Η άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή από εκπαιδευτικό, μόνιμο ή αναπληρωτή, επιτρέπεται μόνο κατόπιν άδειας του Υπηρεσιακού συμβουλίου ΠΥΣΔΕ για συγκεκριμένο ιδιωτικό έργο.

Για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, κατά τις κείμενες διατάξεις, απαιτείται:

  1. Αίτηση του εκπαιδευτικού πριν την έναρξη του ιδιωτικού έργου, η οποία απευθύνεται προς το ΠΥΣΔΕ Χίου και αποστέλλεται στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Δ.Ε. Χίου για την πρωτοκόλλησή της (mail@dide.chi.sch.gr)
  2. Σύμβαση εργασίας ή Βεβαίωση του φορέα, όπου πρόκειται να απασχοληθεί ο ενδιαφερόμενος, στην οποία αναγράφονται:
  3. Το αντικείμενο της απασχόλησης (π.χ. διδασκαλία του «Χ» γνωστικού αντικειμένου στο Πανεπιστήμιο «Υ»).
  4. Συγκεκριμένα οι ημέρες και οι ώρες απασχόλησης του υπαλλήλου (π.χ. για 10 ώρες την εβδομάδα αποκλειστικά σε απογευματινές ώρες χωρίς να παρακωλύονται τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις στο φορέα της βασικής μου εργασίας).

  • Ο χρόνος έναρξης και λήξης της αιτούμενης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή (π.χ. από 01-09-2021 μέχρι και 31-01-2022).
  1. Η αμοιβή που θα καταβληθεί (μόνο αν ο φορέας που θα ασκηθεί το ιδιωτικό έργο είναι Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ).
  2. ε περίπτωση που δεν υπάρχει Βεβαίωση εργοδότη ή Σύμβαση εργασίας, να υποβάλλεται
  3. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 στην οποία να αναφέρεται ότι ο εκπ/κός θα προσκομίσει
  • τη Βεβαίωση Εργοδότη σε εύλογο χρονικό διάστημα και όχι μεγαλύτερο του ενός μήνα .

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Σύμβαση εργασίας ή Βεβαίωση του φορέα, πρέπει να υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86, στην οποία να αναφέρεται ότι ο εκπαιδευτικός θα προσκομίσει τη Βεβαίωση Εργοδότη σε εύλογο χρονικό διάστημα και όχι μεγαλύτερο του ενός μήνα.

  1. Βεβαίωση του σχολείου/των σχολείων, όπου απασχολείται ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός, στην οποία βεβαιώνει ο διευθυντής ότι η άσκηση ιδιωτικού έργου δεν παρακωλύει το εκπαιδευτικό έργο του εκπαιδευτικού.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται για την έκβαση της αίτησής τους από το σχολείο της βασικής τους τοποθέτησης.

Διευκρίνιση:

Στην περίπτωση που ο φορέας στον οποίο ασκείται το ιδιωτικό έργο είναι Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ, τόσο με σχέση δημοσίου δικαίου, όσο και στο πλαίσιο σύμβασης ιδιωτικού δικαίου, η δεύτερη απασχόληση δεν θα πρέπει να είναι με πλήρες ωράριο εργασίας και οι κάθε είδους πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές του εκπαιδευτικού δεν μπορεί να είναι κατά μήνα ανώτερες από το σύνολο αποδοχών της οργανικής τους θέσης (αρ. πρωτ. 77045/Ε1/13-05-2016 Εγκύκλιος ΥΠΠΕΘ, παρ. 3).

Κοινοποίηση: