Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ένταξη στο Μητρώο Κέντρων Ηλεκτρονικών Εξετάσεων (Κ.Η.Ε.) του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής (Κ.Π.Π.)

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ένταξη στο Μητρώο Κέντρων Ηλεκτρονικών Εξετάσεων (Κ.Η.Ε.) του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής (Κ.Π.Π.»), η οποία ανακοινώθηκε με το από 12-05-22 Δελτίο Τύπου στην επίσημη ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 20-05-2022.

Κοινοποίηση: