Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας Γενικής Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 1ΓΕ/2019, 2ΓΕ/2019, 1ΓΤ/2020 & 2ΓΔ/2020

Οι αιτήσεις – δηλώσεις περιοχών προτίμησης/μουσικών σχολείων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση ς ( Ο. Π. ΣΥ . Δ. ) ( ht t ps :/ / op s y d. s c h. g r ) , από τη Δευτέρα 8 Μαΐου έως και την Παρασκευή 12 Μαΐου 2023.
Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της διαδικασίας, παραπέμπουμε στην ως άνω σχετική υπουργική απόφαση.

Κοινοποίηση: